GIMP and Friends - Gujarati

UI Translations (reduced)

32% (7787/8197/7919)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (33% translated)
gegl master 0
 0%         1931
gimp • UI translations master 17
 17%  986 2985 1524
gimp • Windows installer master 0
 0%          73
gimp • libgimp master 17
 17%  109  208  289
gimp • plug-ins master 57
 57%  1484  564  546
gimp • python master 1
 1%   2   3  166
Translating 2017-05-01T12:20:10May 1, 2017
gimp • script-fu master 60
 60%  216  43  98
gimp • tags master 0
 0%           2
gimp • tips master 39
 39%   11  17    
gimp-gap master 60
 60%  1561  515  488
gimp-tiny-fu master 75
 75%  476  11  140
Stable Branches (31% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 18
 18%  989 2988 1485
gimp • Windows installer gimp-2-10 0
 0%          73
gimp • libgimp gimp-2-10 20
 20%  128  211  272
gimp • plug-ins gimp-2-10 57
 57%  1571  587  566
gimp • python gimp-2-10 1
 1%   2   3  163
gimp • script-fu gimp-2-10 62
 62%  241  45  101
gimp • tags gimp-2-10 0
 0%           2
gimp • tips gimp-2-10 39
 39%   11  17    

Download all po files