GIMP and Friends - Gujarati

UI Translations (reduced)

31% (7731/8405/8253)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (32% translated)
gegl master 0
 0%         2012
gimp • UI translations master 17
 17%  976 3097 1635
gimp • Windows installer master 0
 0%          73
gimp • libgimp master 17
 17%  105  207  289
gimp • plug-ins master 55
 55%  1453  604  573
gimp • python master 1
 1%   2   2  175
Translating 2017-05-01T12:20:10May 1, 2017
gimp • script-fu master 60
 60%  216  45  98
gimp • tags master 0
 0%           2
gimp • tips master 39
 39%   11  17    
gimp-gap master 60
 60%  1561  515  488
gimp-tiny-fu master 75
 75%  476  11  140
Stable Branches (30% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 17
 17%  988 3031 1572
gimp • Windows installer gimp-2-10 0
 0%          73
gimp • libgimp gimp-2-10 20
 20%  125  215  274
gimp • plug-ins gimp-2-10 57
 57%  1564  594  571
gimp • python gimp-2-10 1
 1%   2   3  175
gimp • script-fu gimp-2-10 61
 61%  241  47  101
gimp • tags gimp-2-10 0
 0%           2
gimp • tips gimp-2-10 39
 39%   11  17    

Download all po files