GIMP and Friends - Dutch

UI Translations

82% (19714/916/3310)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (72% translated)
gegl master 0
 0%         1945
Translating 2019-09-10T11:31:12Sept. 10, 2019
gimp • UI translations master 99
 99%  5487   8   8
gimp • Windows installer master 100
100%   73        
gimp • libgimp master 99
 99%  605   1   3
gimp • plug-ins master 89
 89%  2333  134  134
Translated 2019-09-10T13:34:36Sept. 10, 2019
gimp • python master 98
 98%  169   2    
gimp • script-fu master 100
100%  357        
gimp • tags master 100
100%   2        
gimp • tips master 100
100%   28        
gimp-gap master 39
 39%  1001  640  923
gimp-tiny-fu master 69
 69%  437  37  153
Translated 2014-06-09T19:00:01June 9, 2014
Stable Branches (97% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 99
 99%  5454   5   8
gimp • Windows installer gimp-2-10 100
100%   73        
gimp • libgimp gimp-2-10 100
100%  611        
gimp • plug-ins gimp-2-10 91
 91%  2499  89  136
Translated 2019-09-10T10:12:21Sept. 10, 2019
gimp • python gimp-2-10 100
100%  168        
gimp • script-fu gimp-2-10 100
100%  387        
gimp • tags gimp-2-10 100
100%   2        
gimp • tips gimp-2-10 100
100%   28        

Download all po files