GIMP and Friends - Croatian

UI Translations (reduced)

61% (15118/2731/6844)
ModuleBranch StatisticsGraph StatusDate
modbr100state
Development Branches (36% translated)
gegl master 96
 96%  1998  30  48
gimp • UI translations master 25
 25%  1462  520 3858
gimp • Windows installer master 0
 0%          75
gimp • libgimp master 12
 12%   78  171  355
gimp • plug-ins master 36
 36%  968  990  719
gimp • python master 0
 0%   1   3  167
gimp • script-fu master 18
 18%   66  148  146
gimp • tags master 0
 0%           2
gimp • tips master 85
 85%   24   3   1
gimp-gap master 28
 28%  727  614 1223
gimp-tiny-fu master 20
 20%  128  252  247
Stable Branches (99% translated)
gimp • UI translations gimp-2-10 99
 99%  5608       3
Translated 2021-12-18T19:19:46+00:00Dec. 18, 2021
gimp • Windows installer gimp-2-10 100
100%   75        
gimp • libgimp gimp-2-10 100
100%  613        
gimp • plug-ins gimp-2-10 100
100%  2771        
gimp • python gimp-2-10 100
100%  180        
gimp • script-fu gimp-2-10 100
100%  389        
gimp • tags gimp-2-10 100
100%   2        
gimp • tips gimp-2-10 100
100%   28        

Download all po files